POLECAMY

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.75 (4 Votes)

REGULAMIN KONKURSU MARTA WIECKA DZIŚ

 

I. Wprowadzenie

1. Organizatorem Konkursu Marta Wiecka Dziś, jest Katolickie Stowarzyszenie Błogosławionej Siostry Marty Wieckiej,

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (klas 6 i 7 szkoły podstawowej oraz klas 2 i 3 gimnazjalnych) z terenu Diecezji Pelplińskiej i Województwa Pomorskiego

3. Tekstem źródłowym Konkursu jest:

a. na etapie szkolnym:

s. Józefa Wątroba, Znak Jedności. Osoba i życie bł. Marty Wieckiej, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2008, (ewentualne wątpliwości, co do treści pytań i prawidłowych odpowiedzi rozstrzygane będą na podstawie podanego tekstu źródłowego).

b. na etapie rejonowym:

s. Józefa Wątroba, Znak Jedności. Osoba i życie bł. Marty Wieckiej, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2008, oraz dodatkowe teksty przedstawione przez Organizatora i umieszczone na stronie internetowej (ewentualne wątpliwości, co do treści pytań i prawidłowych odpowiedzi rozstrzygane będą na podstawie podanych tekstów źródłowych).

c. na etapie finałowym:

s Józefa Wątroba, Znak Jedności. Osoba i życie bł. Marty Wieckiej, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księzy Misjonarzy, Kraków 2008, oraz dodatkowe teksty przedstawione przez Organizatora i umieszczone na stronie internetowej (ewentualne wątpliwości, co do treści pytań i prawidłowych odpowiedzi rozstrzygane będą na podstawie podanych tekstów źródłowych).

Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, rejonowego i finału.

1. Patronat nad konkursem sprawuje:

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiesław Śmigiel

2. Patronat medialny nad konkursem sprawuje: Radio Głos.

 

II. Cele konkursu

1. Pogłębianie wiedzy na temat cnót i wartości, jakie przestrzegała, na co dzień błogosławiona siostra Marta Wiecka,

2. Zainteresowanie uczniów wiedza religijną.

3. Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy religijnej.

4. Rozszerzanie współdziałania nauczycieli religii w kształceniu młodzieży uzdolnionej.

5.Stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z młodzieżą.

 

III. Etap szkolny

1. Za przeprowadzenie i powołanie Komisji Konkursowej tego etapu odpowiadają placówki szkolne.

2. Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 7 PAŹDZIERNIKA 2017 roku, drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres:
Katolickie Stowarzyszenie Błogosławionej Siostry Marty Wieckiej, Nowy Wiec 27, 83-421 Wysin.

3. Etap szkolny odbywa się, we wszystkich placówkach biorących udział w Konkursie, w dniu 24 PAŹDZIERNIKA 2017 roku.

4. Zestaw pytań testowych wraz z arkuszem odpowiedzi, przekazane zostaną pocztą elektroniczną na adres wskazany w zgłoszeniu nie później niż do dnia 22 PAŹDZIERNIKA 2017 roku.

5. Uczestnicy etapu szkolnego otrzymają pytania konkursowe w formie testu zamkniętego.

6.Na rozwiązanie testu uczniowie mają 45 minut.

7. Wyłoniona z grona nauczycieli Komisja ocenia prace uczniów w oparciu o arkusz odpowiedzi i w ciągu 5 dni roboczych od dnia etapu szkolnego, wysyła wyniki na adres: Katolickie Stowarzyszenie Błogosławionej Siostry Marty Wieckiej, Nowy Wiec 27, 83-421 Wysin. wraz z listą osób zakwalifikowanych do etapu finałowego, podpisaną zgodą rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w konkursie „Marta Wiecka Dziś”.

8. Do etapu rejonowego przechodzą maksymalnie cztery osoby, które uzyskały odpowiednio największą liczbę punktów,

9. W sytuacji gdyby należało zakwalifikować do kolejnego etapu więcej niż 4 osoby, które osiągnęły najwyższe punktacje, komisja szkolna przeprowadza dogrywkę, by wyłonić max 4 osoby, które przejdą do etapu rejonowego. Pytania do dogrywki Komisja przygotowuje na podstawie książki Znak jedności.

10. Uczestnicy decyzją swoich rodziców/opiekunów są zobowiązani do akceptacji i przestrzegania regulaminu. Rodzic wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu oraz na publikacje imienia i nazwiska na liście wyników konkursu, na stronie internetowej Katolickiego Stowarzyszenia Błogosławionej Siostry Marty Wieckiej. Warunkiem udziału ucznia w finale konkursu jest dostarczenie podpisanego przez rodzica/opiekuna stosownego oświadczenia.

 

IV. Etap rejonowy

1.Za przeprowadzenie etapu rejonowego odpowiada Katolickie Stowarzyszenie Błogosławionej Siostry Marty Wieckiej

2. Etap rejonowy odbędzie się: 27 LISTOPADA 2017 roku. w dwóch rejonach.

3. Rejonową Komisję Konkursową powołuje Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Błogosławionej Siostry Marty Wieckiej

4. Etap rejonowy polega na rozwiązaniu testu zamkniętego

5. Do etapu finałowego Komisja kwalifikuje 40 uczniów. Z każdego rejonu bezpośrednio przechodzi do finału 15 osób z najlepszymi wynikami. Po podsumowaniu wyników z obu rejonów Komisja zaprasza kolejne 10 osób z najwyższą punktacją, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych.

6. Komisja może zakwalifikować dodatkowe osoby, jeśli osiągnęły identyczną punktację jak ostatni uczniowie z listy zakwalifikowanych

7. Miejsca organizacji etapu rejonowego zostaną podane najpóźniej w dniu przeprowadzenia etapu szkolnego

 

V. Etap finałowy

1. Za przeprowadzenie etapu finałowego odpowiada Katolickie Stowarzyszenie Błogosławionej Siostry Marty Wieckiej

2. Etap finałowy odbędzie się: 18 STYCZNIA 2018R. w Skarszewach

3. Finałową Komisję Konkursową powołuje Zarząd Katolickiego Stowarzyszenie Błogosławionej Siostry Marty Wieckiej

4. Etap finałowy składa się z testu zamkniętego i otwartego.

5. W przypadku uzyskania równej liczby punktów z testu, zarządza się dogrywkę, w celu wyłonienia 3 finalistów.

 

VI. Zakończenie

1. Decyzje Komisji na każdym etapie są ostateczne.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany będą umieszczone na stronie internetowej w zakładce KONKURS oraz przesłane na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

3. Organizator za udział w etapie rejonowym i finałowym zapewnia dyplomy oraz nagrody.

 

VII. Informacje dodatkowe

1. Tekst źródłowy na etap szkolny w postaci 3 bezpłatnych egzemplarzy książki: s. Józefa Wątroba, Znak Jedności. Osoba i życie bł. Marty Wieckiej, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2008, - Organizator zapewnia w każdej szkole która bierze udział w konkursie po raz pierwszy. Ponadto szkoły które zgłoszą finalistów otrzymają z wyprzedzeniem pozostałe teksty źródłowe obowiązujące na etapie rejonowym i finałowym.

2. W przypadku dużej liczby uczestników na etapie szkolnym istnieje możliwość dostarczenia bezpłatnych dodatkowych egzemplarzy książki – w tym celu prosimy o kontakt z Koordynatorem  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych o której mowa w pkt. III/10 obowiązani są dostarczyć uczestnicy etapu rejonowego i finał

4. Organizator chcąc wyjść naprzeciw nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu informuje, iż istnieje możliwość zaproszenia przedstawiciela Stowarzyszenia na katechezę z filmem, którą możemy przeprowadzić w szkole na lekcji religii, celem zachęcenia uczniów do udziału w konkursie. Konieczne jest z wyprzedzeniem uzgodnienie dogodnego terminuz koordynatorem.

5. Dane kontaktowe:

  1. Koordynator Konkursu

Ks. Kamil Sobiech

Tel: 505 – 258 – 749

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia Błogosławionej Siostry Marty Wieckiej

Karol Szczepiński

Tel: 606 – 916 – 243

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

W przypadku chęci zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie prosimy o wiadomość email pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w odpowiedzi prześlemy formularz zgłoszeniowy oraz wzór zgody rodziców.